Home
Honour's Roll

President

 • SH. S K SARASWAT

  2022 - TILL DATE

 • SH. CHANDER SHEKHAR KASANA

  1979 - 1981

 • Ms MOHINI RAWAT

  1981 - 1983

 • SH. H N BHARGAVA

  1983 - 1985

 • SH. Y P PURANG

  1985 - 2001

 • DR. BHUPENDRA SINGH

  2001 - 2009

 • SH. P N VARSHNEY

  2009 - 2016

 • SH. VIRENDRA SRIVASTAVA

  2016 - 2022

General Secretary

 • SH. V M ARYA

  1979 - 1981

 • SH. P N VARSHNEY

  1981 - 2001

 • SH. VIJAY KUMAR

  2001 - 2009

 • SH. ASHOK KUMAR SETH

  2009 - 2016

 • Ms PRAGYA KIRAN

  2016 - TILL DATE

Treasurer

 • DR. M C MATHUR

  1979 - 1981

 • SH. KANHIYA LAL

  1981 - 1986

 • SH. JOHNSON DAVID

  1986 - TILL DATE